Organisatie

Het Rechthuis Aduard is in 2001 aangekocht door de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard. Het stichtingsbestuur heeft zich sindsdien ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de stichting om het pand te herstellen en te exploiteren als cultuurhistorisch object. Op dit moment zijn er geen vrijwilligers bij het werk van de stichting betrokken. De intentie wel dat als de plannen voor verder herstel en voor de inrichting uitgevoerd zijn, om vrijwilligers bij het werk van de stichting te betrekken waarbij ook wordt nagedacht of een professionele kracht mogelijk is.   


ANBI-informatie

 • objectnaam                            Rechthuis Aduard 
 • statutaire naam                     Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard
 • doelstellingen                         bouwkundig herstel van het Rechthuis te Aduard en exploitatie als cultuurhistorische locatie
 • fiscaal nummer                      8160.44.508    

Contactgegevens

 • adres Rechthuis:                 Burgemeester Seinenstraat 3, 9831 PS Aduard
 • postadres                              Hoge der A 6, 9712 AC Groningen
 • telefoon                                 050 318 17 54 
 • emailadres                            info@rechthuisaduard.nl

Bestuurssamenstelling

 • voorzitter                               Warmolt Brouwer
 • secretaris                               Davien Vonk-Hennig
 • penningmeester                 Roel Kouwen

Jaarverslag 2018       

Inleiding
In het jaar 2018 werden de nodige stappen gezet om tot realisering van de plannen voor herstel van het Rechthuis en voor de expositie Water in middag Humsterland te komen, waarover hierna meer. De samenwerking met de Stichting Sint Bernardushof te Aduard die op fusie zal uitmonden, loopt naar wens.
      Op 27 juni was er een gesprek met prof. Dr. C. Jansen die in Aduard woont die toezegde indien gewenst wel als adviseur te willen fungeren.
      Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter; Davien Vonk-Hennig, secretaris en Roel Kouwen, penningmeester) kwam enige malen bijeen en begeleidde de diverse activiteiten.  

Activiteiten
Evenals in vorige jaren benutten diverse groepen het Rechthuis. Het aantal bezoekers en gebruikers bedroeg 503.
    Zoals gebruikelijk nam het Rechthuis deel aan Kunstroute Lauwersland met als thema Ruimte. Op 10/11 en 17/18 maart exposeerden Henneke Chevalier en Huib van der Stel hun werk: keramiek en schilderijen; aantal bezoekers 393.
     De Vrouwenavond Aduard die een aantal vrouwen in Aduard gelegenheid geeft tot onderling contact en samenwerken, werd dit jaar zes keer (16 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 29 juli en 2 november) gehouden.
     Buurtvereniging Westersingel vergaderde twee keer: op 13 april de voorjaars-vergadering en op12 oktober de najaarsvergadering.
     Op 16 december hield De Sleutel een coaching-bijeenkomst en op 22 december was er een feestelijk diner van buren van het Rechthuis met gasten uit binnen- en buitenland.. 

Promotie en informatie
Naast de informatie over exposities op de website verzorgden de exposanten hun eigen pr. Bij de expositie waren affiches vroegtijdig zichtbaar bij het pand en berichtten de media over de activiteiten.

Financiën
In het Financieel overzicht 2018 zijn de Exploitatierekening 2018 en de Balans per 31 december 2018 opgenomen. Aan vergoedingen voor gebruik van het pand werden € 620 geïncasseerd. Aan giften werd € 2.500 ontvangen waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is. Het financieel resultaat van de exploitatie in 2018 was€ 132 en dit resultaat werd gevoegd bij de reserve. In de Balans is het pand gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde per 1 januari. De waardestijging werd aan de reserve toegevoegd en deze bedraagt nu € 43.235.

Website
De website www.rechthuisaduard.nl functioneert naar behoren en zo zijn de gegevens over exposities etc. via internet bereikbaar. De informatie over de ANBI-status van de stichting is ook op deze wijze publiek toegankelijk.

Samenwerking met andere organisaties
Via het Kloostermuseum Aduard raakte de stichting dit jaar betrokken bij de Werkgroep Middag-Humsterland voor het ontwikkelen van een Visie Middag-Humsterland met het oog op de nieuwe gemeente Westerkwartier.
     Aan de presentatie van de museale organisaties in het Westerkwartier,
Cultureel Erfgoed (gemeente) Westerkwartier, nam de stichting eveneens deel.
     De relaties met de Stichting Historische Verenigingen Westerkwartier, het Museumhuis Groningen/Erfgoedpartners en de Ondernemersvereniging Toeristisch Westerkwartier werden gecontinueerd.

Water in Middag Humsterland
Ook in dit jaar vroeg het aanvragen van financiële steun voor de inrichting van de expositie Water in Middag Humsterland in het Rechthuis en voor de bouwkundige aanpassingen daarvoor bij overheden veel energie en tijd. Bij al deze werkzaamheden was de steun van het bestuur van de Stichting Sint Bernardushof, exploitant van Kloostermuseum Aduard, nuttig en werd erg op prijs gesteld.
     Eind 2016 was er reeds een eerste overleg over een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Zuidhorn voor het herstel van het Rechthuis, gemeentelijk monument, en voor de expositie Water in Middag Humsterland.
Naar aanleiding van het subsidieverzoek van het bestuur bij brief van 31 augustus 2017 en verder overleg en aanvullende informatie in 2017 en 2018 stelde de gemeente Zuidhorn op 13 september 2018 een bedrag van € 30.000 beschikbaar. 
     Op 23 oktober vond er een verkennend gesprek waaraan ook de heren P. Bootsma en H. van der Wijk van het Kloostermuseum deel namen, plaats met de directeur van het Waterbedrijf Groningen, mevrouw R. Zwart, over de mogelijke inbreng van dat bedrijf in onze expositieplannen.
     Op 12 november is er in het Rechthuis overleg geweest met mevrouw L. Platteel namens de (oude) gemeente Zuidhorn en mevrouw F,. Sijtsma, namens de (nieuwe) gemeente Westerkwartier, en met mevrouw P. Teekens en de heer R. Veenstra, beiden namens de provincie over de subsidiemogelijkheden. In 2019 zal dit contact verder uitgediept worden.Jaarcijfers 2018