Organisatie

Het Rechthuis Aduard is in 2001 aangekocht door de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard. Het stichtingsbestuur heeft zich sindsdien ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de stichting om het pand te herstellen en te exploiteren als cultuurhistorisch object. Op dit moment zijn er geen vrijwilligers bij het werk van de stichting betrokken. De intentie wel dat als de plannen voor verder herstel en voor de inrichting uitgevoerd zijn, om vrijwilligers bij het werk van de stichting te betrekken waarbij ook wordt nagedacht of een professionele kracht mogelijk is.   


ANBI-informatie

 • objectnaam                            Rechthuis Aduard 
 • statutaire naam                     Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard
 • doelstellingen                         bouwkundig herstel van het Rechthuis te Aduard en exploitatie als cultuurhistorische locatie
 • fiscaal nummer                      8160.44.508    

Contactgegevens

 • adres Rechthuis:                 Burgemeester Seinenstraat 3, 9831 PS Aduard
 • postadres                              Hoge der A 6, 9712 AC Groningen
 • telefoon                                 050 318 17 54 
 • emailadres                            info@rechthuisaduard.nl

Bestuurssamenstelling

 • voorzitter                               Warmolt Brouwer
 • secretaris                               Davien Vonk-Hennig
 • penningmeester                 Roel Kouwen

Jaarverslag 2019       

Inleiding
Het jaar 2019 werd een cruciaal jaar voor de stichting. Het bestuur zocht enige  keren contact met de gemeente Westerkwartier om in goede samenwerking de subsidiemogelijkheden voor de plannen van de stichting te verkennen en tot toezeggingen van overheid en fondsen te komen. Eind december legde het bestuur vast dat begin 2020 er zekerheden zouden moeten zijn om het voortbestaan van de stichting te garanderen.
    Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter; Davien Vonk-Hennig, secretaris en Roel Kouwen, penningmeester) kwam enige malen bijeen en begeleidde de diverse activiteiten.

Activiteiten
Evenals in vorige jaren benutten diverse groepen het Rechthuis. Het aantal bezoekers en gebruikers bedroeg 711.
    Kloostermuseum Aduard, Sint Bernardushof, combineerde de nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar met het afscheid van voorzitter Pieter Bootsma op 6 januari. Op 2 mei organiseerde het Kloostermuseum voor vrijwilligers een overlegbijeenkomst, op 23 mei een brainstorm, op 6 juni nog een bijeenkomst voor hen evenals op 29 november.
    De gebruikelijke Kunstroute Lauwersland met als thema Buitenste/Binnen werd gehouden op 2-3 en 9-10 maart. Er waren 345 bezoekers.
    Op 12 maart vergaderden de organisaties die aangesloten waren bij de Stichting Historische Verenigingen Westerkwartier in het Rechthuis.
    Traditiegetrouw vergaderde de Buurtvereniging Westersingel op 5 april en op 20 september en de Vrouwenavond Aduard belegde op 6 april en 31 mei een avond voor sociale contacten.
    Voor de tweede keer exposeerden Aduarder leerlingen van Loes Greiner, Atelier Aspectamen, op 27 april waarbij 100 bezoekers in het Rechthuis kwamen.
    Bij het bezoek van wethouder Westra op 29 mei was er na het overleg over de plannen van de stichting gelegenheid om het pand te bezichtigen.
    Op 16 en 17 november presenteerde de Kunstgroep Koninklijk Chiq van zes Aduarder kunstenaars hun werk; aantal bezoekers 70.

Promotie en informatie
Naast de informatie over exposities op de website verzorgden de exposanten hun eigen pr. Bij de expositie waren affiches vroegtijdig zichtbaar bij het pand en berichtten de media over de activiteiten.

Financiën
In het Financieel overzicht 2019 zijn de Exploitatierekening 2019 en de Balans per 31 december 2019 opgenomen. Aan vergoedingen voor gebruik van het pand werden € 290 geïncasseerd. Aan giften werd € 2.000 ontvangen waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is. Het financieel resultaat van de exploitatie in 2019 was€ 42 en dit resultaat werd gevoegd bij de reserve. In de Balans is het pand gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2019. De waardestijging werd aan de reserve toegevoegd en deze bedraagt nu € 46.276. 

Website
De website www.rechthuisaduard.nl functioneert naar behoren en zo zijn de gegevens over exposities etc. via internet bereikbaar. De informatie over de ANBI-status van de stichting is ook op deze wijze publiek toegankelijk.

Pand
De bestrating van de Burgemeester Seinenstraat zal worden aangepast en de stoep voor het Rechthuis ook. Het voorstel van de gemeente Westerkwartier daarvoor d.d. 30 juli 2019 spoorde niet met de afspraken van 2011 in het masterplan Het nieuwe Wonder van Aduard. Het bestuur heeft daarom per brief van 27 augustus 2019 aangegeven hoe een en ander wel zou sporen. Tevens is aangegeven dat het niet het wapen van de oude gemeente Aduard maar het wapen van het Cisterciënzerklooster op zijn plaats is als markering van de voormalige kloosterpoorten. In het overleg op 18 oktober met de betrokken medewerkers van de gemeente is daarover verder gesproken waarna het bestuur per brief van 24 oktober aanvullend reageerde.

Samenwerking met andere organisaties
Via het Kloostermuseum Aduard raakte de stichting dit jaar betrokken bij de Werkgroep Middag-Humsterland voor het ontwikkelen van een Visie Middag-Humsterland met het oog op de nieuwe gemeente Westerkwartier.
    Aan de presentatie van de museale organisaties in het Westerkwartier, Cultureel Erfgoed (gemeente) Westerkwartier, nam de stichting eveneens deel.
    De relaties met de Stichting Historische Verenigingen Westerkwartier, het Museumhuis Groningen/Erfgoedpartners en de Ondernemersvereniging Toeristisch Westerkwartier werden gecontinueerd.

Water in Middag Humsterland
In dit verslagjaar werden het Projectplan en het Bidbook geactualiseerd en aangevuld met een Inspectierapport van de bouwkundige toestand van het pand, een Begroting voor de bouwkundige aanpassingen en een Begroting voor de duurzaamheidsmaatregelen.
    Het overleg met de gemeente Westerkwartier en de provincie in verband met het aanvragen van financiële steun voor de inrichting van de expositie Water in Middag Humsterland in het Rechthuis en voor de bouwkundige aanpassingen vergde veel energie en tijd. Bij al deze werkzaamheden was de steun van het bestuur van de Stichting Sint Bernardushof, exploitant van Kloostermuseum Aduard, nuttig en werd erg op prijs gesteld.
    Op 11 januari was er een tweede overleg met medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest die hun bijstand bestaande uit adviezen en ter beschikkingstelling van objecten bevestigden.
    Op 2 februari sprak het bestuur met twee vertegenwoordigers van het Groninger Monumenten Fonds over mogelijke hulp bij subsidieverwerving.
    Op 29 mei bezocht wethouder Westra met medewerker F. Sijens het Rechthuis waarbij het stichtingsbestuur met het bestuur van het Kloostermuseum de plannen voor het Rechthuis en de beoogde fusie van partijen toelichtte. Afgesproken werd dat de gemeente zich zou beijveren om financiering voor die plannen tot stand zou brengen. Als eerste noemde wethouder Westra de jaarlijkse gemeentelijke Cultuurnota waarop het bestuur aangaf dat er wellicht al direct overleg met de provincie mogelijk was. In dit verband vestigden wij ook de aandacht op het Waddenfonds en het Plan Dallandschap Oude Riet. In september ontving het bestuur een overzicht van diverse provinciale subsidiemogelijkheden. Verder overleg met mevrouw Sijens en de heer D. Oudman, gemeentelijk subsidiedeskundige vond plaats op 8 oktober met een vervolggesprek op 10 december. Concrete opties kwamen nog niet ter tafel. 
    Zoals hiervoor is aangegeven legde het bestuur eind december vast dat het voortbestaan van de stichting en de exploitatie afhing van concrete subsidietoezeggingen van overheden per 1 mei 2020.


Jaarcijfers 2019