Jaarverslag 2021    

Inleiding
Dit jaarverslag is het laatste verslag van de stichting. Op 20 december 2001 werd de stichting opgericht en op 14 januari 2002 kon het voormalig Rechthuis van Aduard, Burgemeester Seinenstraat 3 te Aduard, aangekocht worden met financiering door particulieren.
Sindsdien heeft het bestuur zich geijverd om het pand te restaureren en een cultuurhistorische plek in Aduard te geven. Die eerste doelstelling is grotendeels gehaald met financiële ondersteuning van particulieren, overheid en fondsen. Het ontbreken van verdere steun van overheid en fondsen leverde een gebrek aan toekomstperspectief voor de exploitatie van het pand op. Het besluit tot verkoop van het pand moest genomen worden. Daarna verviel het belang bij het voortbestaan van de stichting.
Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter, Davien Vonk-Hennig, secretaris, en Roel Kouwen, penningmeester) kwam enige malen informeel en formeel bijeen. Overleg en besluitvorming in coronatijd hadden ook plaats via emails.

Financiën
In het Financieel overzicht 2021 zijn de Exploitatierekening 2021 en de Balans per2 november 2021 opgenomen. De opbrengst van het verkochte pand, het Rechthuis van Aduard, en de verkoopkosten zijn in dit overzicht opgenomen. De leningen konden afgelost worden en de indertijd ter beschikking gestelde gelden konden worden teruggegeven via schenkingen. Tevens schonk de stichting een bedrag aan Stichting Sint Bernardushof die het Kloostermuseum Aduard exploiteert. Na deze handelingen en het betalen van alle rekeningen bezat de stichting geen vermogen meer.

Website
De website www.rechthuisaduard.nl functioneerde naar behoren. De informatie over de ANBI-status van de stichting was op deze wijze publiek toegankelijk. De website zal ook nog in 2022 gehandhaafd blijven.

Pand
Nadat in de bestuursvergadering van 16 december 2020 het bestuur had besloten het pand, een gemeentelijk monument, via een makelaar te verkopen, werd in begin 2021 contact opgenomen met een gegadigde. Op 15 maart 2021 werd het pand verkocht. Door deze transactie kon de historische situatie hersteld worden en konden de beide oorspronkelijke delen van het Rechthuis, het eerste bouwdeel aan de straat annex het tweede bouwdeel met bovenzaal en de aangebouwde schuur met open grond, weer samengevoegd worden.

Ontbinding van de stichting
De noodzaak tot continuering van de stichting was vervallen en er was bij handhaving geen enkel belang. Het voltallige bestuur besloot op 2 november 2021 om de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard te ontbinden. Het bestuurslid Roel Kouwen nam de nodige stukken van het archief in bewaring. De voorzitter kreeg opdracht de ontbinding te melden op de voorgeschreven manier bij de Kamer van Koophandel.


Jaarcijfers 2021


Jaarverslag 2020

Inleiding
De laatste zin van het jaarverslag 2019 luidde: 'Het voortbestaan van de stichting en de exploitatie hangt af van concrete subsidietoezeggingen van overheden per 1 mei 2020.

Helaas moest bestuur op die peildatum besluiten de exploitatie en de activiteiten definitief te beëindigen wegens het ontbreken van een toekomstperspectief. Hierna wordt ingegaan op de gang van zaken. Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter, Davien Vonk-Hennig. secretaris en Roel Kouwen, penningmeester) kwam enige malen informeel en formeel bijeen. 

Activiteiten
Op 5 januari hield het Kloostermuseum Aduard de nieuwjaarsbijeenkomst maar daarna moesten activiteiten afgezegd worden in verband met de overheidsmaatregelen betreffende corona.

Financiën
In het Financieel overzicht 2020 zijn de Exploitatierekening 2020 en de Balans per 31 december 2020 opgenomen. Aan vergoedingen voor gebruik van het pand werden € 25 geïncasseerd. Om de exploitatie rond te krijgen moest € 2.500 geleend worden. Het financieel resultaat van de exploitatie in 2020 was - € 3.232,19 en dit resultaat werd ten laste gebracht van de reserve. In de Balans is het pand gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2020. De waardestijging werd aan de reserve toegevoegd. Deze bedraagt nu €47.874. 

Website
De website wuw.rechthuisaduard.nl functioneerde naar behoren. De informatie over de ANBI-status van de stichting was op deze wijze publiek toegankelijk. 

Pand
De gemeente Westerkwartier heeft onze reactie in 2019 over de materiaalkeuze voor de voorstoep overgenomen en zal deze met gele klinkers bestraten. 

Samenwerking met andere organisaties
Medio juni werden andere organisaties op de hoogte gesteld van het besluit Om de exploitatie te beëindigen. 

Water in Middag Humsterland
Sinds 2015 heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in het verwerven van voldoende financiële middelen voor de plannen voor herstel van het Rechthuis van Aduard en voor de inrichting van de expositie Water in Middag Humsterland. De uitgangspositie voor het verdere herstel van het pand leek uitstekend. Met de werkzaamheden tussen 2012 en 2015 was het voorste en oudste deel van het huis dat als rechthuis annex herberg in de 17e eeuw was gebouwd, ingrijpend hersteld. Sindsdien had het waardevolle pand laten zien dat er goede mogelijkheden waren voor exposities, activiteiten en meer. Ook de zuidelijke entree van de dorpskern had door de uitstraling van het beeldbepalende pand sterk aan waarde gewonnen. Inmiddels had de gemeente het Rechthuis als gemeentelijk monument aangemerkt. De Cultuurhistorische waarde van het pand betreft het gebruik als rechthuis, herberg. bakkerij, gemeentehuis, café en dokterspraktijk. Het pand heeft architectuurhistorische belang als ensemble met het naastgelegen voormalige gemeentehuis. Authentiek is het gebouw in hoofvolume en in interieuronderdelen. Het nog niet herstelde achterhuis, uit later tijd dan het voorste, is waardevol door de 19C-eeuwse zaal met houten gewelven op verdieping. 

In de eerste helft van dit verslagjaar is er nog veelvuldig overleg over mogelijke subsidieverstrekkers geweest. Op 15 januari overlegden de voorzitter en de voorzitter van het Kloostermuseum H. van der Wijk met de vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier, mevrouw F. Sijtsma en de heer D. Oudman. Een overzicht van mogelijke subsidieverstrekkers kwam ter tafel. Aansluitend werden de plannen met het Rechthuis op ingediend bij de Toukomst, een initiatief voor nieuwe plannen in de provincie Groningen. Op 1 1 februari werd het brede overleg voortgezet waarin o.a. de regeling van de provincie Groningen voor Cultuurpanden ter sprake kwam. Op 17 maart werd het overleg wegens corona afgezegd. Oudman zou daarover bij de provincie informeren. Oudman mailde dat de Cultuurpandenregeling overtekend was. Op 23 maart gaf Oudman aan om toch een subsidieaanvraag in te dienen. Op 1 mei bevestigde de provincie dat het verzoek van 1 april was ontvangen.

Ontbinding stichting
Op 1 mei moest het bestuur echter constateren dat de subsidieaanvragen niets concreets hadden opgeleverd behalve de toezegging in 2018 van de gemeente Westerkwartier van € 30.000. Verder doorgaan met de plannen en de exploitatie achtte het bestuur niet verantwoord en besloot tot beëindiging van de exploitatie en de activiteiten en tot ontbinding van de stichting. Afstoten vaan het pand lag voor de hand. Kouwen zegde toe een overzicht te vervaardigen van de uitgevoerde bouwkundige werkzaamheden en van wat er nog hersteld moet worden met name in het tweede bouwdeel. Voor een goede meningsvorming was een taxatie door een makelaar van het pand in de huidige Staat nodig. Een opdracht daartoe werd gegeven waarna de makelaar in juni een taxatie uitbracht. Het bestuur polste vervolgens het bestuur van het Kloostermuseum Aduard Over overname van het Rechthuis in de huidige staat. Na rijp beraad deelde dat bestuur op 6 juni mee dat het daartoe geen mogelijkheid zag. Op 13 augustus deelde de voorzitter van het stichtingsbestuur wethouder Westra in een persoonlijk overleg waarbij ook de voorzitter van het Kloostermuseum aanwezig was, het besluit mee tot beëindiging van de activiteiten en exploitatie alsmede tot ontbinding van de stichting. Als reden gaf het bestuur aan dat de voorgenomen restauratie en de inrichting stagneerden door gebrek aan subsidies. De eerdere toezegging eind 2018 van de gemeente had helaas geen wervend effect gehad op andere potentiële subsidieverstrekkers. Verder deelde het bestuur mee dat het bestuur van het Kloostermuseum Aduard geen mogelijkheid tot overname zag. Om het Rechthuis toch te behouden voor een publieke culturele functie bood het bestuur het pand aan de gemeente Zuidhorn aan met als voorwaarde dat de stichting zijn schulden zou kunnen aflossen en dat het pand de beoogde bestemming voor minimaal 10 jaren zou hebben. Na overdracht aan de gemeente zou de stichting worden ontbonden. De gemeente kreeg tot I oktober de tijd om haar besluit mee te delen aan de stichting. De stichting bevestigde op 1 3 augustus per brief het gesprek. Op 5 oktober was er geen antwoord ontvangen. Omdat de tijd drong deelde het bestuur toen de gemeente mee dat het verder ging met de uitvoering van het besluit tot verkoop van het pand en de ontbinding. De stichting ontving nog het bericht van de gemeente van 27 oktober met de mededeling dat aankoop van het pand niet in het beleid paste. Op 12 oktober trok het bestuur de subsidieaanvragen in bij de provincie Groningen en bij de Toukomst. Tevens werden begin november alle relaties per mail op de hoogte gesteld van de beëindiging van de activiteiten van de stichting. In december werd de inventaris geschonken aan de Stichting Mamamini, een goede-doelen-organisatie in Groningen zonder winstoogmerk. In de laatste bestuursvergadering van 16 december besloot het bestuur het pand via een makelaar te verkopen waartoe contact werd opgenomen met een makelaar.Jaarcijfers 2020