Organisatie

Het Rechthuis Aduard is in 2002 aangekocht door de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard. Het stichtingsbestuur heeft zich sindsdien ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de stichting om het pand te herstellen en te exploiteren als cultuurhistorisch object.

De stichting streeft er naar om voor het herstel van het pand en de inrichting voor exposities de nodige gelden van de overheid en de fondsen te verwerven alsmede giften van derden. Na uitvoering van de plannen zullen entreegelden geïnd worden en zo nodig exploitatiesubsidies verworven.

Er geen vrijwilligers bij het werk van de stichting betrokken. De intentie wel dat als de plannen voor verder herstel en voor de inrichting uitgevoerd zijn, om vrijwilligers bij het werk van de stichting te betrekken waarbij ook wordt nagedacht of een professionele kracht mogelijk is.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het eigendom van het pand en eventueel een voorziening voor de consolidatie van de exploitatie. Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en baten maken ook deel uit van het vermogen.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

N.B. Bovenstaande informatie is deels achterhaald nu op 15 maart 2021 het pand verkocht en de stichting zal worden ontbonden.    


ANBI-informatie

  • objectnaam                            Rechthuis Aduard 
  • statutaire naam                     Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard
  • doelstellingen                        bouwkundige restauratie van het historische    pand aan de Burgemeester Seinenstraat 3 te                                                                                              9831 PS Aduard en de exploitatie van het gemelde pand
  • fiscaal nummer                      8160.44.508    

Contactgegevens

  • postadres                              Hoge der A 6, 9712 AC Groningen
  • telefoon                                 050 318 17 54 
  • emailadres                            rechthuisaduard@ziggo.nl

Bestuurssamenstelling

  • voorzitter                               Warmolt Brouwer
  • secretaris                               Davien Vonk-Hennig
  • penningmeester                 Roel Kouwen

Jaarverslag 2020      

Inleiding

De laatste zin van het jaarverslag 2019 luidde: `Het voortbestaan van de stichting en de exploitatie hangt af van concrete subsidietoezeggingen van overheden per 1 mei 2020.` 
            Helaas moest bestuur op die peildatum besluiten de exploitatie en de activiteiten definitief te beëindigen wegens het ontbreken van een toekomstperspectief. Hierna wordt ingegaan op de gang van zaken.
            Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter; Davien Vonk-Hennig, secretaris en Roel Kouwen, penningmeester) kwam enige malen informeel en formeel bijeen.

Activiteiten
Op 5 januari hield het Kloostermuseum Aduard de nieuwjaarsbijeenkomst maar daarna moesten activiteiten afgezegd worden in verband met de overheidsmaatregelen betreffende corona.

Financiën       
In het Financieel overzicht 2020 zijn de Exploitatierekening 2020 en de Balans per 31 december 2020 opgenomen. Aan vergoedingen voor gebruik van het pand werden € 25 geïncasseerd. Om de exploitatie rond te krijgen moest € 2.500 geleend worden. Het financieel resultaat van de exploitatie in 2020 was  - € 3.232,19 en dit resultaat werd ten laste gebracht van de reserve. In de Balans is het pand gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2020. De waardestijging werd aan de reserve toegevoegd. Deze bedraagt nu € 47.874.

Website
De website functioneerde naar behoren. De informatie over de ANBI-status van de stichting was op deze wijze publiek toegankelijk.

Pand
De gemeente Westerkwartier heeft onze reactie in 2019 over de materiaalkeuze voor de voorstoep overgenomen en zal deze met gele klinkers bestraten.

Samenwerking met andere organisaties
Medio juni werden andere organisaties op de hoogte gesteld van het besluit om de exploitatie te beëindigen.

Water in Middag Humsterland
Sinds 2015 heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in het verwerven van voldoende financiële middelen voor de plannen voor herstel van het Rechthuis van Aduard en voor de inrichting van de expositie Water in Middag Humsterland.
         De uitgangspositie voor het verdere herstel van het pand leek uitstekend. Met de werkzaamheden tussen 2012 en 2015 was het voorste en oudste deel van het huis dat als rechthuis annex herberg in de 17e eeuw was gebouwd, ingrijpend hersteld. Sindsdien had het waardevolle pand laten zien dat er goede mogelijkheden waren voor exposities, activiteiten en meer. Ook de zuidelijke entree van de dorpskern had door de uitstraling van het beeldbepalende pand sterk aan waarde gewonnen.
         Inmiddels had de gemeente het Rechthuis als gemeentelijk monument aangemerkt. De cultuurhistorische waarde van het pand betreft het gebruik als rechthuis, herberg, bakkerij, gemeentehuis, café en dokterspraktijk. Het pand heeft architectuurhistorische belang als ensemble met het naastgelegen voormalige gemeentehuis. Authentiek is het gebouw in hoofvolume en in interieuronderdelen. Het nog niet herstelde achterhuis, uit later tijd dan het voorste, is waardevol door de 19e-eeuwse zaal met houten gewelven op verdieping.
          In de eerste helft van dit verslagjaar is er nog veelvuldig overleg over mogelijke subsidieverstrekkers geweest. Op 15 januari overlegden de voorzitter en de voorzitter van het Kloostermuseum H. van der Wijk met de vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier, mevrouw F. Sijtsma en de heer D. Oudman. Een overzicht van mogelijke subsidieverstrekkers kwam ter tafel. Aansluitend werden de plannen met het Rechthuis op  ingediend bij de Toukomst, een initiatief voor nieuwe plannen in de provincie Groningen.
          Op 11 februari werd het brede overleg voortgezet waarin o.a. de regeling van de provincie Groningen voor Cultuurpanden ter sprake kwam. Op 17 maart werd het overleg wegens corona afgezegd. Oudman zou daarover bij de provincie informeren. Oudman mailde dat de Cultuurpandenregeling overtekend was. Op 23 maart gaf Oudman aan om toch een subsidieaanvraag in te dienen. Op 1 mei bevestigde de provincie dat het verzoek van 1 april was ontvangen

Ontbinding stichting
Op 1 mei moest het bestuur echter constateren dat de subsidieaanvragen niets concreets hadden opgeleverd behalve de toezegging in 2018 van de gemeente Westerkwartier van € 30.000. Verder doorgaan met de plannen en de exploitatie achtte het bestuur niet verantwoord en besloot tot beëindiging van de exploitatie en de activiteiten en tot ontbinding van de stichting.
          Afstoten vaan het pand lag voor de hand. Kouwen zegde toe een overzicht te vervaardigen van de uitgevoerde bouwkundige  werkzaamheden en van wat er nog hersteld moet worden met name in het tweede bouwdeel. Voor een goede meningsvorming was een taxatie door een makelaar van het pand in de huidige staat nodig. Een opdracht daartoe werd gegeven waarna de makelaar in juni een taxatie uitbracht.
         Het bestuur polste vervolgens het bestuur van het Kloostermuseum Aduard over overname van het Rechthuis in de huidige staat. Na rijp beraad deelde dat bestuur op 6 juni mee dat het daartoe geen mogelijkheid zag.
         Op 13 augustus deelde de voorzitter van het stichtingsbestuur wethouder Westra in een persoonlijk overleg waarbij ook de voorzitter van het Kloostermuseum aanwezig was, het besluit mee tot beëindiging van de activiteiten en exploitatie alsmede tot ontbinding van de stichting. Als reden gaf het bestuur aan dat de voorgenomen restauratie en de inrichting stagneerden door gebrek aan subsidies. De eerdere toezegging eind 2018 van de gemeente had helaas geen wervend effect gehad op andere potentiële subsidieverstrekkers. Verder deelde het bestuur mee dat het bestuur van het Kloostermuseum Aduard geen mogelijkheid tot overname zag.
        Om het Rechthuis toch te behouden voor een publieke culturele functie bood het bestuur het pand aan de gemeente Zuidhorn aan met als voorwaarde dat de stichting zijn schulden zou kunnen aflossen en dat het pand de beoogde bestemming voor minimaal 10 jaren zou hebben. Na overdracht aan de gemeente zou de stichting worden ontbonden. De gemeente kreeg tot 1 oktober de tijd om haar besluit mee te delen aan de stichting. De stichting bevestigde op 13 augustus per brief het gesprek. Op 5 oktober was er geen antwoord ontvangen. Omdat de tijd drong deelde het bestuur toen de gemeente mee dat het verder ging met de uitvoering van het besluit tot verkoop van het pand en de ontbinding. De stichting ontving nog het bericht van de gemeente van 27 oktober met de mededeling dat aankoop van het pand niet in het beleid paste.
        Op 12 oktober trok het bestuur de subsidieaanvragen in bij de provincie Groningen en bij de Toukomst. Tevens werden begin november alle relaties per mail op de hoogte gesteld van de beëindiging van de activiteiten van de stichting. In december werd de inventaris geschonken aan de Stichting Mamamini, een goede-doelen-organisatie in Groningen zonder winstoogmerk.
        In de laatste bestuursvergadering van 16 december besloot het bestuur het pand via een makelaar te verkopen waartoe contact werd opgenomen met een makelaar.


Jaarcijfers 2020


Jaarverslag 2019       

Inleiding
Het jaar 2019 werd een cruciaal jaar voor de stichting. Het bestuur zocht enige  keren contact met de gemeente Westerkwartier om in goede samenwerking de subsidiemogelijkheden voor de plannen van de stichting te verkennen en tot toezeggingen van overheid en fondsen te komen. Eind december legde het bestuur vast dat begin 2020 er zekerheden zouden moeten zijn om het voortbestaan van de stichting te garanderen.
    Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter; Davien Vonk-Hennig, secretaris en Roel Kouwen, penningmeester) kwam enige malen bijeen en begeleidde de diverse activiteiten.

Activiteiten
Evenals in vorige jaren benutten diverse groepen het Rechthuis. Het aantal bezoekers en gebruikers bedroeg 711.
    Kloostermuseum Aduard, Sint Bernardushof, combineerde de nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar met het afscheid van voorzitter Pieter Bootsma op 6 januari. Op 2 mei organiseerde het Kloostermuseum voor vrijwilligers een overlegbijeenkomst, op 23 mei een brainstorm, op 6 juni nog een bijeenkomst voor hen evenals op 29 november.
    De gebruikelijke Kunstroute Lauwersland met als thema Buitenste/Binnen werd gehouden op 2-3 en 9-10 maart. Er waren 345 bezoekers.
    Op 12 maart vergaderden de organisaties die aangesloten waren bij de Stichting Historische Verenigingen Westerkwartier in het Rechthuis.
    Traditiegetrouw vergaderde de Buurtvereniging Westersingel op 5 april en op 20 september en de Vrouwenavond Aduard belegde op 6 april en 31 mei een avond voor sociale contacten.
    Voor de tweede keer exposeerden Aduarder leerlingen van Loes Greiner, Atelier Aspectamen, op 27 april waarbij 100 bezoekers in het Rechthuis kwamen.
    Bij het bezoek van wethouder Westra op 29 mei was er na het overleg over de plannen van de stichting gelegenheid om het pand te bezichtigen.
    Op 16 en 17 november presenteerde de Kunstgroep Koninklijk Chiq van zes Aduarder kunstenaars hun werk; aantal bezoekers 70.

Promotie en informatie
Naast de informatie over exposities op de website verzorgden de exposanten hun eigen pr. Bij de expositie waren affiches vroegtijdig zichtbaar bij het pand en berichtten de media over de activiteiten.

Financiën
In het Financieel overzicht 2019 zijn de Exploitatierekening 2019 en de Balans per 31 december 2019 opgenomen. Aan vergoedingen voor gebruik van het pand werden € 290 geïncasseerd. Aan giften werd € 2.000 ontvangen waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is. Het financieel resultaat van de exploitatie in 2019 was€ 42 en dit resultaat werd gevoegd bij de reserve. In de Balans is het pand gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2019. De waardestijging werd aan de reserve toegevoegd en deze bedraagt nu € 46.276. 

Website
De website www.rechthuisaduard.nl functioneert naar behoren en zo zijn de gegevens over exposities etc. via internet bereikbaar. De informatie over de ANBI-status van de stichting is ook op deze wijze publiek toegankelijk.

Pand
De bestrating van de Burgemeester Seinenstraat zal worden aangepast en de stoep voor het Rechthuis ook. Het voorstel van de gemeente Westerkwartier daarvoor d.d. 30 juli 2019 spoorde niet met de afspraken van 2011 in het masterplan Het nieuwe Wonder van Aduard. Het bestuur heeft daarom per brief van 27 augustus 2019 aangegeven hoe een en ander wel zou sporen. Tevens is aangegeven dat het niet het wapen van de oude gemeente Aduard maar het wapen van het Cisterciënzerklooster op zijn plaats is als markering van de voormalige kloosterpoorten. In het overleg op 18 oktober met de betrokken medewerkers van de gemeente is daarover verder gesproken waarna het bestuur per brief van 24 oktober aanvullend reageerde.

Samenwerking met andere organisaties
Via het Kloostermuseum Aduard raakte de stichting dit jaar betrokken bij de Werkgroep Middag-Humsterland voor het ontwikkelen van een Visie Middag-Humsterland met het oog op de nieuwe gemeente Westerkwartier.
    Aan de presentatie van de museale organisaties in het Westerkwartier, Cultureel Erfgoed (gemeente) Westerkwartier, nam de stichting eveneens deel.
    De relaties met de Stichting Historische Verenigingen Westerkwartier, het Museumhuis Groningen/Erfgoedpartners en de Ondernemersvereniging Toeristisch Westerkwartier werden gecontinueerd.

Water in Middag Humsterland
In dit verslagjaar werden het Projectplan en het Bidbook geactualiseerd en aangevuld met een Inspectierapport van de bouwkundige toestand van het pand, een Begroting voor de bouwkundige aanpassingen en een Begroting voor de duurzaamheidsmaatregelen.
    Het overleg met de gemeente Westerkwartier en de provincie in verband met het aanvragen van financiële steun voor de inrichting van de expositie Water in Middag Humsterland in het Rechthuis en voor de bouwkundige aanpassingen vergde veel energie en tijd. Bij al deze werkzaamheden was de steun van het bestuur van de Stichting Sint Bernardushof, exploitant van Kloostermuseum Aduard, nuttig en werd erg op prijs gesteld.
    Op 11 januari was er een tweede overleg met medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest die hun bijstand bestaande uit adviezen en ter beschikkingstelling van objecten bevestigden.
    Op 2 februari sprak het bestuur met twee vertegenwoordigers van het Groninger Monumenten Fonds over mogelijke hulp bij subsidieverwerving.
    Op 29 mei bezocht wethouder Westra met medewerker F. Sijens het Rechthuis waarbij het stichtingsbestuur met het bestuur van het Kloostermuseum de plannen voor het Rechthuis en de beoogde fusie van partijen toelichtte. Afgesproken werd dat de gemeente zich zou beijveren om financiering voor die plannen tot stand zou brengen. Als eerste noemde wethouder Westra de jaarlijkse gemeentelijke Cultuurnota waarop het bestuur aangaf dat er wellicht al direct overleg met de provincie mogelijk was. In dit verband vestigden wij ook de aandacht op het Waddenfonds en het Plan Dallandschap Oude Riet. In september ontving het bestuur een overzicht van diverse provinciale subsidiemogelijkheden. Verder overleg met mevrouw Sijens en de heer D. Oudman, gemeentelijk subsidiedeskundige vond plaats op 8 oktober met een vervolggesprek op 10 december. Concrete opties kwamen nog niet ter tafel. 
    Zoals hiervoor is aangegeven legde het bestuur eind december vast dat het voortbestaan van de stichting en de exploitatie afhing van concrete subsidietoezeggingen van overheden per 1 mei 2020.


Jaarcijfers 2019