Organisatie

Het Rechthuis Aduard is in 2001 aangekocht door de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard. Het stichtingsbestuur heeft zich sindsdien ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de stichting om het pand te herstellen en te exploiteren als cultuurhistorisch object. Op dit moment zijn er geen vrijwilligers bij het werk van de stichting betrokken. De intentie wel dat als de plannen voor verder herstel en voor de inrichting uitgevoerd zijn, om vrijwilligers bij het werk van de stichting te betrekken waarbij ook wordt nagedacht of een professionele kracht mogelijk is.   


ANBI-informatie

objectnaam                            Rechthuis Aduard 

statutaire naam                      Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard
doelstelling                             bouwkundig herstel van het Rechthuis te Aduard en 
                                               exploitatie als cultuurhistorische locatie

fiscaal nummer                      8160.44.508   

Contactgegevens
adres Rechthuis:                    Burgemeester Seinenstraat 3 
                                               9831 PS Aduard
postadres                                Hoge der A 6, 9712 AC Groningen
telefoon                                  050 318 17 54 
                                   
emailadres                              info@rechthuisaduard.nl

Bestuurssamenstelling
voorzitter                                Warmolt Brouwer
secretaris                               Davien Vonk-Hennig
penningmeester                     Roel Kouwen


Jaarverslag 2017         

Inleiding

Stond 2016 in het teken van de planvorming, in dit boekjaar bestonden de werkzaamheden van het bestuur voornamelijk uit het zoeken van financiële ondersteuning bij het uitvoeren van de plannen voor de inrichting van het Rechthuis en de bouwkundige aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden. Hieronder wordt van verslag gegeven. Als toekomstige organisatie-vorm is de fusie met de Stichting Sint Bernardushof te Aduard beoogd. 

Het bestuur in ongewijzigde vorm (Warmolt Brouwer, voorzitter; Davien Vonk-Hennig, secretaris en Roel Kouwen, penningmeester) begeleidde de diverse activiteiten.      

Activiteiten

Evenals in vorige jaren benutten diverse groepen het Rechthuis. Het aantal bezoekers en gebruikers bedroeg 1.423.

Dit jaar opende Kunst aan Huis Route Lauwersland met het thema FRISSEWINDhet expositie-seizoen waarbij Marjan Schaap, keramiek, en Mathilde van Wijnen, papier en glas,  op 11, 12, 18 en 19 maart werk lieten zien. Aantal bezoekers: 474.

Op 24 en 25 maart was er een publieke expositie van leerlingen van Loes Greiner uit Aduard met 87 bezoekers. 

Onder de naam van Kunstweek Aduard  ter gelegenheid van 825-jarig bestaan van Aduard exposeerden van 29 maart t/m 1 april de volgende Aduarder kunstenaars hun werk: Loes W. Greiner, Lies Reinink, Gerlof Hofman, Lea Laarakkers, Reinier van den Berg, Sacha de Ven. Aantal bezoekers: 115.                 

De dubbelexpositie Boeren, burgers en buitenluiop Open Monumentendag 2017 trok op 9 en 10 september 110 bezoekers. De tien kunstenaars van Route 99, Noor Agter, Margreet Doornbos, Wianda Keizer, Jolanda Meesters, Hans Sas, Ans Schuiling, Marjanne Sorgdrager, Sibrich Veenland en Aly van der Wal,  toonden hun werk. De eigen tentoonstelling van de stichting liet de juridische praktijk in vroeger eeuwen zien aan de hand van diverse rechtspraken met een kloosterabt, een tovenares, een wedman, een baron, een seriemoordenaar en een vrouw in manskleren. Ook het volgende weekend, 16 en 17 september, was het Rechthuis nog open om die twee exposities te zien. Aantal bezoekers: 70. 

Eva Kip  exposeerde onder de titel 70 jaar zien, vinden, verbeeldenhaar werk. In besloten kring was er na afloop een diner in de koepelzaal. Op 29 en 30 september keken 140 bezoekers naar de kunstwerken. 

Het jaar werd afgesloten door Margot Brekelmans die met haar PopUp2expositie Licht op… met schilderijen en objecten op 11 en 12 november 243 bezoekers trok. Hetty de With, voorzitter De Zijlen, opende op 10 november de tentoonstelling.               

Traditiegetrouw kwam de groep van ongeveer 25 personen onder de naam van Rechthuis-borrel Aduardsamen op 14 januari, 11 februari, 12 maart, 8 april, 14 oktober en 18 november. Het bestuur werkte graag mee om deze vorm van sociale verbondenheid mogelijk te maken.

In samenwerking met Kloostermuseum Aduard bezocht een groep vrijwilligers van de  r.k. parochie in Zuidhorn op 21 januari Aduard waarbij in het Rechthuis de door het Klooster-museum verzorgde lunch werd genuttigd. Na het bezoek aan het Kloostermuseum keerden de 40 deelnemers voor de afsluitende borrel naar het Rechthuis terug.
 
Het Kindertheaterfeest voor Wytske Draaisma (met 28 personen) vond op 11 februari plaats.

Voor een bestuursvergadering en een lunch, verzorgd door Hotel Restaurant Aduard, kwam het bestuur van de Stichting Sesam uit Aduard (10 personen) op 14 februari in het Rechthuis samen. Daarna was er een bezoek aan het Kloostermuseum.

De Buurtvereniging Westersingel benutte voor de voorjaarvergadering met bingo toe de ruimten op 7 april. Aantal aanwezigen: 25. Op 17 november vond met 23 personen de najaarsvergadering plaats. 

Promotie en informatie          

Naast de informatie over exposities op de website verzorgden de exposanten hun eigen pr. Bij alle exposities waren affiches vroegtijdig zichtbaar bij het pand en berichtten de media over de activiteiten.

Financiën        

Vergoedingen voor gebruik van het pand werden tot een bedrag van € 1.002 ontvangen. Aan giften werd € 1.700 ontvangen waarvoor het bestuur de gevers zeer erkentelijk is.      

In het Financieel overzicht 2017zijn de Exploitatierekening 2017 en de Balans per 31 december 2017 opgenomen. Het financieel resultaat van de exploitatie in 2017 was € 34. Dit financieel resultaat werd gevoegd bij de reserve. In de Balans is het pand gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde; de waardestijging van het pand  werd ook aan de reserve toege-voegd die nu € 33.103 bedraagt. 

Website

De website www.rechthuisaduard.nl functioneert naar behoren en zo zijn de gegevens over exposities etc. via internet bereikbaar. De informatie over de ANBI-status van de stichting is ook op deze wijze publiek toegankelijk. 

Samenwerking met andere organisaties

Het Platform Erfgoed Aduard van de vier historische organisaties kwam dit jaar niet bijeen. Aan het eind van het jaar berichtte de Historische Vereniging Aduard, een der deelnemers, dat de activiteiten waren gestaakt en dat de vereniging ophield te bestaan per 31 december 2017.

De reeds bestaande relaties met de Stichting Historische Verenigingen Westerkwartier, het Museumhuis Groningen/Erfgoedpartners en de Ondernemersvereniging Toeristisch Westerkwartier werden gecontinueerd.

Via het Kloostermuseum Aduard raakte de stichting dit jaar betrokken bij de Werkgroep Middag-Humsterland voor het ontwikkelen van een Visie Middag-Humsterlandmet het ook op de nieuwe gemeente Westerkwartier. 

Ook aan de bundeling van de museale organisaties in het Westerkwartier, Cultureel Erfgoed (gemeente) Westerkwartier, die op 10 oktober voor het eerst bijeenkwam in Museum Wierdenland te Ezinge nam de stichting deel.

Water in Middag Humsterland 

Zoals in de Inleiding aangegeven besteedde het bestuur in dit jaar veel zorg en tijd aan het aanvragen van financiële steun van overheden voor de inrichting van de expositie Water in Middag Humsterlandin het Rechthuis en voor de bouwkundige aanpassingen daarvoor. Bij al deze werkzaamheden was de samenwerking met het bestuur van de Stichting Sint Bernardushof, exploitant van het kloostermuseum, groot.

Op 11 januari verzocht de stichting in een mondeling overleg met een medewerker van de  Gebiedscoöperatie Westerkwartier om een bijdrage. Op 18 juli 2017 werd een bedrag van € 2.000 toegezegd.

Op 15 maart diende de stichting bij de provincie Groningen een aanvraag in voor een subsidie Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast (CIAN). Op vragen d.d. 19 oktober zond het bestuur een verdeling in wel/niet subsidiabele kosten na. Daarna bleek eind dit jaar dat de provincie deze aangevraagde bijdrage als eindsubsidie of sluitpost beschouwt en kennelijk afwacht hoe ver de dekking van de kosten verloopt.  

Op 15 mei verzocht de stichting de Regio Groningen-Assen om een subsidie. Er volgde nader overleg en aanvullende informatie werd aangeleverd in de vorm van een Projectvoorstel waarover ook nog overleg plaats vond. Tijdens een pitch op 29 juni lichtte wij de voorzitter de voornemens toe waaraan ook de heer Pieter Bootsma, voorzitter van het Kloostermuseum Aduard, deelnam. In het besluit van 5 september werd meegedeeld dat ons plan wel potentie had maar te weinig om in aanmerking te komen voor een bijdrage. 

Op 27 augustus zond het bestuur een aanvraag in voor een provinciale bijdrage Incidenteel Cultuurbudget. In de weigering d.d. 18 oktober stond vermeld dat de voorgenomen activiteit niet aan voldeed niet aan de doelen en de voorwaarden van de regeling en daarom niet werd gehonoreerd.

Het verzoek van 1 september bij de provincie om een subsidie Leefbaarheid  werd na een bezoek in het Rechthuis op 1 september door een adviserende commissie, bij welk bezoek daartoe uitgenodigd de heer J. Oomkes, ex-wethouder van de gemeente Zuidhorn tevens voorzitter van de Toeristische Ondernemersvereniging Westerkwartier, aanwezig was, afgewezen op 9 november wegens een te lage positie op de lijst van gegadigden.

Op 31 augustus diende de stichting bij de gemeente Zuidhorn een subsidieverzoek in. Na overleg op 2 november zond het bestuur op 30 november een Nadere toelichting.  Op 22 december bereikten de stichting enige vragen over de exploitatie van het Rechthuis die eerst in 2018 zullen worden beantwoord.


Jaarcijfers 2017